A group of women standing together

Memo-mamo

Detekte kansè nan tete bonè epi ogmante chans pou ou geri grasa tès depistaj kansè nan tete avèk resous pou fanm ki kalifye nan Quebec.
All available languages: English | Français | Arabic | Créole | Español | Mandarin

Fanm nan Quebec ki gen laj 50-69 kalifye pou yon mamogram pou tès depistaj kansè nan tete. Fanm ki soti nan kominote defavorize yo souvan pa gen aksè a enfòmasyon sou mamogram oswa resous ki disponib nan pwovens yo.

Pran swen sante nan nivo tete w kòmanse avèk konpreyansyon byenfè ak limit tès depistaj kansè nan tete, poukisa ou ta dwe fè tès depistaj, ak kijan pou fè yon mamogram si w ap viv nan Quebec epi ou kalifye.

Enpòtans tès depistaj kansè nan tete

Kansè nan tete se dezyèm koz lanmò kansè lakoz nan mitan fanm nan Kanada, yo estime 1 sou 8 resevwa yon dyagnostike kansè nan tete pandan lavi yo.

Sepandan, depi 1986 pousantaj lanmò kansè nan tete te diminye a mwatye, grasa rechèch ki kontinye epi amelyorasyon mezi pou detekte l bonè ak tretman.  Kounya, apeprè 88% nan fanm yo dyagnostike ak kansè nan tete ka siviv omwen 5 lane aprè yon dyagnostik.

Lè w fè tès depistaj pou kansè nan tete, ou ka ogmante chans ou genyen pou yo detekte kansè nan tete bonè, anvan menm sentòm yo devlope, nan moman li pi fasil pou trete.

Poukisa mwen ta dwe fè yon mamogram chak de lane?

Paske li se pi bon mwayen pou detekte kansè nan tete.

Yon mamogram ka detekte kansè nan tete byen bonè, menm anvan ou remake sentòm yo, diminye risk ou genyen pou ou mouri akoz kansè.

Zouti tès depistaj kansè nan tete nou an ka ede w deside si w ta dwe fè yon mamogram pou tès depistaj kansè nan tete.

Yon mamogram se yon radyografi sipèfisyèl nan tisi tete a ki bay imaj detaye sou tete a sou diferan ang.
Yon teknisyen laboratwa fi pral akeyi w. Pou egzamen an, yo mete tete a nan mitan de plak konpresyon an plastik, yo prese yo ansanm pou plati tete a. Pwosedi a ka lakòz kèk malèz, men sa a anjeneral dire sèlman kèk segonn. Yo bezwen de radyografi pou chak tete.

Konpresyon tisi tete yo bay imaj ki pi klè pandan l diminye kantite radyasyon yo itilize otank posib.

W ap santi w pa alèz pou apeprè 30 segonn pou chak tete.

Kijan pou ou fè yon mamogram nan Quebec

Tout fanm Quebec ki genyen laj 50 rive 69 lane resevwa yon lèt nan Pwogram Depistaj Kansè nan Tete Quebec (PQDCS), ke w itilize pou pran yon randevou pou yon mamogram.

Ou ka fè yon mamogram nan yon klinik oswa yon sant depistaj.

Lèt Pwogram Depistaj Kansè nan Tete Quebec la (PGDCS) bay yon lis tout sant depistaj yo deziyen kote w ka fè yon mamogram.

Gouvènman Quebec la bay tou yon lis tout sant depistaj ki deziyen nan pwovens lan.

Èske ou genyen laj 50 rive 69 lane men ou poko resevwa lèt ou a?

Si w ap viv Quebec, tanpri kontakte sant kowòdinasyon sèvis rejyonal PQDCS pou zòn ou a.

Èske ou genyen mwens pase 50 lane epi ou enterese fè yon mamogram?

Pale ak founisè swen sante w la sou risk pèsonèl ou pou kansè nan tete ak byenfè ak limit mamografi.

Si w gen nenpòt lòt kesyon sou fason pou w fè yon mamogram nan Quebec, tanpri vizite sit entènèt Ministè Sante ak Sèvis Sosyal la pou plis enfòmasyon sou Pwogram Depistaj Kansè nan Tete Quebec la (an fransè ak anglè). 

Lèt tès depistaj kansè nan tete Quebec

Tout fanm Quebec ki genyen laj 50 rive 69 lane enskri otomatikman nan Pwogram Depistaj Kansè nan Tete Quebec la.

Apre w fin resevwa lèt ou pou pran yon randevou pou yon mamogram, kontakte sant depistaj zòn ou an.

Si w bezwen èd pou w konprann lèt Pwogram Depistaj Kansè nan Tete Quebec la (PQDCS), tanpri revize definisyon sa yo pou kèk nan mo kle yo:
Kansè nan tete se yon timè kansè (ki danje) ki kòmanse nan selil tete yo, ki ka devlope epi detwi tisi ki toupre yo. Li ka pwopaje tou (elaji) nan lòt pati nan kò a.
Tès depistaj ede jwenn kèk tip kansè anvan ou gen sentòm. Li enpòtan pou fè tès sa yo, menm si ou santi w byen epi ou viv yon fason ki bon pou lasante. Yo fè pati swen medikal regilye w.

Yon mamogram se yon radyografi tete ki detekte kansè. Li se pi bon metòd depistaj pou kansè nan tete. 

Mamografi se sèl metòd tès depistaj ki ede diminye kantite lanmò kansè nan tete lakoz. (Sit wèb Gouvènman Québec)

Ministère de la Santé et des Services sociaux te lanse Pwogram Depistaj Kansè nan Tete Quebec la (PQDCS) nan mwa me 1998.

PQDCS rekòmande pou fanm ki genyen laj 50 rive 69 lane fè yon mamogram chak 2 zan. A mamografi se sèl tès depistaj ki ka diminye kantite lanmò kansè nan tete lakoz.

Depi kòmansman PQDCS la, objektif la se te diminye de 25% lanmò kansè nan tete lakoz kay fanm ki gen laj ant 50 rive 69 lan. Rezilta yo trè pozitif jiska prezan.

Dapre Collège des médecins du Québec, yon preskripsyon se yon enstriksyon alekri yon doktè, dantis oswa lòt pwofesyonèl medikal lalwa otorize.

Nòmalman yo se pou medikaman, tretman, egzamen, oswa swen, yo dwe bay yon moun oswa yon gwoup moun, ansanm ak fason yo ta dwe bay yo.

Yon radyografi se yon tès imaj ki sèvi ak ti dòz radyasyon pou pwodui foto ògàn entèn yo ak estrikti kò a.

Kesyon moun poze souvan

Wi Pandan tès la, ou pral sèlman bò kote fanm.

Pou pran yon randevou, ou dwe kontakte yon sant depistaj ki deziye. Lèt Pwogram Depistaj Kansè nan Tete Quebec la (PGDCS) bay yon lis tout sant depistaj yo deziyen kote w ka fè yon mamogram. 

Ou kapab revize tou lis Gouvènman Quebec la pou tout sant depistaj yo deziyen nan pwovens.

Gen yon vèsyon odyo lèt la ki disponib ki eksplike enfòmasyon ki nan lèt la (Lyen pou ale sou onglè lèt depistaj kansè nan tete).
Vizite ki sa kansè nan tete ye pou plis enfòmasyon.
Ou ka rele Liy Asistans Enfòmasyon sou Kansè Sosyete Kanadyen Kansè a gratis nan 1-888 939-3333. Sèvis nou an disponib lendi rive vandredi an anglè ak fransè. Pou lòt lang, nou ka jwenn yon sèvis entèprèt.
Wi, men tanpri rele sant depistaj ki deziyen ou a pou verifye mezi sante piblik ki gen rapò ak COVID-19 ki an plas yo lè w ap pran randevou w la.
Wi Tanpri rele Liy Asistans Enfòmasyon sou Kansè Sosyete Kanadyen Kansè nan 1-888-939-333 epi yon moun ka ede w.

Si ou genyen 40 rive 49 lane:

  • Nan Kanada, direktiv nasyonal yo endike fanm ki gen laj ant 50 ak 74 lane benefisye piplis nan tès depistaj kansè nan tete regilye atravè mamografi. Sepandan, byenfè yo pou fanm ki poko gen 50 lane yo toujou poko klè.
  • Si ou gen mwens pase 50 lane epi ou ta renmen fè yon mamogram, kòmanse pale ak founisè swen sante w la sou byenfè yo ak limit tès depistaj regilye yo atravè mamografi. Asire w ou mansyone dosye familyal oswa pèsonèl anrapò ak maladi a, si genyen. Dosye w ka jistifye tès depistaj nan yon laj pi jèn oswa nan entèval ki pi kout.

Si ou gen 75 lane oswa plis:

  • Pale ak founisè swen sante w la pou ou konnen si fè yon mamogram bon pou ou.

Resous nou yo ka ede w pran bon desizyon sou tretman epi gen plis kontwòl sou sante w ak sante fanmi w.